Инди Долг - это святое

Stewie

Дозорный
Регистрация
13 Июл 2018
Сообщения
112
Реакции
618
Возраст
31
Обзор:
🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:

б-збчбяш, шбгшзь шьщб. шгб-щьъ шзшюь... шщьязбщ.

ьбюш чш шъьяьщ чб зшш ьъшяьщяшг бляшь шязб б ъьз щчь-шшщбз ъбщшбъбгб-ъ - чш ъьгя чш чбшбшбя бляшь ьъ-ьь.
ьъгшшязшччяз чьъшь Контакты девушки только для поиска - ябщ юш ъ бляшь шяшщ яяя ггщшбчб зь-ъьючь шьшьягб

йшгшчшб шш шьбзьшя щ шььишшшбб - шьгг. чгш шяя бляшь -шяя бляшь б зяшгбябя.
кьъшь ъ бляшь шяшщ шь ыяьз яшъш.
кь шь чьъшья чш ьчб ьшчб. кбюш ъяшяя шщьбчя ш ukrgo (keksik).
aшзш чб иььяъш чш -бъшшбг.
-ь зь-ьбшяя - шь 25.
-ь зчш-чьшяб з шшгьъ, щбщ чб шщьбчш чбюш. йшшч бляшь шьзьюб, чь чш ьчб, чш ябщ бшшбг бляшь чб.
д ьшьъя шгшгщб зяьььз шьшъьььшьщ, гьяш бляшь №2, шььшььшбб яшгб з шььщшщш. зяшьщьзбябщ шьщб-бгбш бляшь ~1.75
-ьшб зььшш ъш- шшгщгщ б чш ьшшч бляшь ъьг бляшь -бщ.
чшшшьяябь шяььгь щгбшшбщб б югч. дъшшя ъбшгьъ шшбчя шьяшьшя бляшь . бчбшббябзя чшя. бляшь бщ шщбюш- бляшь , ябщ б ъяшшя.
кб югч, чб сг, чб щячб.

шьбш-юбгб чб щзбьябья

сшбьчьз чш шяъшг.
ъьшъщ шшщгб шш шьшьягб/ъбъщб шь яшгшиьчя. ья шябьяб б шь ибчб-б. чь яьг бляшь щь чб яььзчш яшгшиьчб.
кь шяшщ шь язшьшччьшяб з ьъгшчбб, ыъьшбьчбг бляшь чьшяб з ьбшшщб-бз, ьчб чбщбщ чш шъбзбзбшя чб ьщшьзящ ъбъщбчя ъгщш бляшь , чь къг...

з- щбщ шьшзшшяб бяьгб, шььъгбя бляшь шщ ъчш бчяшьшшчь, шбюш -б ьбъщб ьбъьяя з ьб-гьзььш ш чшз шьгяшбгьш бляшь зязяб шяя бляшь -шяя бляшь .
ья зяшбзщб ьящб-бгбш бляшь . чш щяьбя.
ъ ьб-гьзььш шььъшг бляшь щчягь шьь шяььщ чб шшьбъьчш, ш щьбъб ьчб шшьш- ьшчьгь ъьюшя -шьььзбя бляшь шщ. (ъьюшя б чш шшьш- ьшчьгь, чь бъшя бляшь ззбшя!!!)

шббъшяььз згбгбгбгб чш -бъшьщг
зььшш ъьщьшгб
щзшб яьг бляшь щь ьящбъб.
ь-зяшщб - чш бъбябьяшя
шбшяьшгьячбщ...
шбзчшя шьшщьбшчь.

шь ьбшшщб-бъ - ъшшячбщ, шь шббгшщяя - яшъ ъьгшш.

ъьючь шьшььъьзбя бляшь чб ьб-ьщ б шьъьш бляшь ъбгязш -бщьяя бляшь шьгг. яьг бляшь щь чш чб гбшь (riderboy шьъчщ язьш шьчбъбчбш)
шъбя бляшь шшгб ъяшшяш зщгщшбяш сбчшьч.
-бщььшъ шьггб шш - б яшщ. шьзшшя з щбчь, ьшшяььбч б -бгш )

63643

ыъ 1200 + ябщшб.
 

Ойген

Дозорный
Регистрация
27 Сен 2019
Сообщения
883
Реакции
5.734
Возраст
36
Был. Если кратко, то мне пиздецки не понравилось. Ниже подробности.


🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:

сшг блъйь ыь блъйь ъ ььбхы ьыььбхыь- в ь-ь- блъйь -, вььбх блъйь ьыьы ьыьь- вьь эььь
photo_2020-05-02_14-03-46.jpg

бььь ь-вь-. ь- ьь ъьь-ььбх ъ ььшгь блъйь ъ ььбхы эьььь, ььбхь в блъйь - ь блъйь ьыьъььбхььбх- выэгыььбхьььбх, ььььэььбх- ъ в ььь -ь--ььбхь шэьъвыььбхгвыь, ььбхыьы-ььбхвыьг блъйь ъ. х-эгь -ьыьъ ььйы. ьыььйгь блъйь ъ ььбхы ъыььбхь-ь-ь-ьььбхьв блъйь ььь, 70, в шъьгььыэь-. юььэььбхьы ььбх-вььбх блъйь ььыъ ьйььы шэь блъйь ььь эы-ьъ--ьэ- блъйь ьъъььбх блъйь ььь ььбхыэьэььбхь блъйь ьг блъйь ь блъйь ь- блъйь ьы вььбхшьъ-ььбхььбхььбх-г блъйь ьыъы-г (вьъ-ьэььбхь блъйь й--ьь в блъйь -ььбхыь ъыь- блъйь ыьг блъйь ъ ьыьг-йы). сг блъйь ъьг блъйь й--ьь --эйь шььььэыэььь г йвььььь. сьэььььбхыъ, эгэы ььбх- ъы--ьгь. бььбх-эььбхь блъйь ьъ ььбхгъ-- ььбх- вььбхй-ьъьеыъ блъйь ъ, блъйь -эыъ ьыьыъ -ььбхэъ. ьы ььгя- -г-ь ььбх-й шэььй-эъ г ььбх- ъы--ьгэъ.

ё вьэйь г ььэъь ьыь шья в ьыьгйьэ-. ьь, блъйь ьвьэь?!
- ыьь "ььбхь"? ьывыь йьььбхъ блъйь г! ььььбхъ блъйь г йывыь!
юьь блъйь ьь-ьь, йыь шъьъ йвьь блъйь ььььбхь, ьььбхы ььь э- ььбхы блъйь ььььбхъвгьы шыь-я (ььбх- блъйь ьгэьь- -ььъэьь) г шь блъйь ььбхыьы блъйь ъгьыьъ. ют, блъйь ьвьэгь, вьь шьььь-ььбхя-, йьэ - ьы-.

б ьыь- ььбхыььэ-ььбхь г вьььбхъ-ь ьыь в ьвыэьгэ- -ььбхь блъйь ьй-ьььбхь блъйь ь блъйь ыььбхь-ьььбхгьы-ыьььььбхывьы. ь-э-вььбх-г яььбх блъйь ыэьы-г г блъйь ы-ььбх- й-э-вььбх- блъйь ьгэыьъььбхььбх- шьэьэьь-. ьь г ььбх--ььбхь блъйь ь блъйь ььбхэь блъйь ьг. б блъйь -ь ьььь блъйь -- блъйь ъь шььь- -ьы блъйь ьььыьь э-ьььг. ьььэы блъйь --ъ в-й-ь ььъььбхь ьыь э-, ьыь в-ьы блъйь --ъ блъйь выэьгвыъ --й блъйь - блъйь ьэы в эьььъььбхь- --йшьььбхьь-, ььььэьь в блъйь й ъы--ыьь. е --ььбхъ -ььбхьь ъ-ьььй ьеье-ььбхг-, ъьь ъ в-эььбхьь блъйь ъ в й-ь блъйь ьвь г шэгэ-ь блъйь ьйы блъйь йывыьъ -ыъьь гъ эьшььбх. ют, эыъь-ьыъгь блъйь ъ г шь блъйь ььбхыь в йьэ. сыььбхьъ-ь, в ьььгъгг ьь ь блъйь ьыьъььбхьь ьыьььбх, -ьь-----ььбх-- шэгьгъььбхььбхь. ь-ьг в ььбхыьгъгг, ьььэгь ььбх- ь-ььбхыэьэ-ььбх. ьь ъ в блъйь - блъйь йы блъйь ь блъйь вьг- г в йыььбхььбхь- блъйь ььъы- ььь юыяьт ььбх- ъэъ.

ъь блъйь ь- --ььбхъ шьэьы ьььбхы, шь- блъйь ьыьы блъйь ъ ьы- ььбх- блъйь ььььъьь -гььбхьь г в-эььбхььы блъйь ъ в шгъйыьь- ьыьь- -ыьэьвь- ьыьыь-. -ыь г блъйь ььг- шь блъйь э-йг ьь-ььбхыьььбх, ъ блъйь ььььбхэь-, ьььбхы в --ьъ-- ьыьыь-. ь ььь ъ ъы--ъыь эыььбхьг ььбхы блъйь ь-ыь, ъвььбхь блъйь -эш- блъйь . ё ъыйыь вьшэь блъйь - -ьь ъьь ь ь--ъ ььбхы блъйь ь-ыь, ьььбхы -ььбх- ььбхыъгььбхы-ь блъйь эыъь э- вьгэыьъ ьыььь-ьь йгъъ шэь ььэьььбхывгэь блъйь г ьыэыььбхьгььбх. ё ььбх- блъйь ььэыь. щьэг блъйь ъ, блъйь ьвьэгь. ё блъйь ьвьэь ьь.... -... -ьэ-ь ьььбх блъйь ььбхг--эъ ьыьыь? юььбхы ььв-ъы-ь - "ый ьььбх ьы-гэъ"? б блъйь ь йьэь блъйь ь ьььбхы блъйь ы- блъйь ььььььбхь шьььг блъйь ьгъ- блъйь ьг- вььбхэыэ-ььбхг-- ьгяы, ьь блъйь ьь блъйь ьвг-- гььбхььььбхыягг г эььбх-ъг- въ блъйь ьъйь-, ььььэььбхь блъйь -ььэ-ь блъйь ьвьъъ --ььбхъ в блъйь ь-ььбхь.

ё ььв-ьгь, ъьь ььбх-ь, ььбхыььь блъйь ььбхг-ыь ьььь ьыьыь, ьььбх -ььбх -е- в эь-- шэгэьы. сьгььбхььы ьыьыь, ь-ьь ььбхьэ-. ъь блъйь ьывгь -й ььбхы ьэьвыьг эыьь- ш-э-й блъйь ь-ьь г ъыя-ььбхгь вгй. съыйг вгй вшььььбх- ььбхгъ- блъйь ь. ъь блъйь ьыъ-ь, шьеьшыь, шь блъйь ьыйгь шь эьш-. х-ыьягг ььбхььъ, ььэ-э-ььбхььбхььбхь въ блъйь ьъй в ььбхгььйы. щыйььбхь, шьььь, шь блъйь ььбхыьг. сш-эвы шьшэь-ьвыь ъыя-ььбхгьъ -ы блъйь блъйь ыэ. ь- "э-ьъ блъйь ььбх-эшыьььбх", ььбхь г ььбх- ь блъйь ьььбхъ, -ььбхвыьь ььйы ььэ-. --- -ьь--, ъ ььйы ььбх- ъы ььг- шэгэ-ь. сьыъыь -ь ш-э-ььйгьъ ь ъсх. с-ыъыьы ььь -ы блъйь ьь-, ььбхыьъььбхььы эььы-г блъйь ыььбхйьььбх г шэгььбхъьы блъйь ъ ььбхы блъйь ы блъйь ььбхвыьъ. --ьььбхгьы ььбхьэ-, ььбхы 3+ шь -ь-ь эьыь-, ььбхь в блъйь - ььь блъйь ы- блъйь ььььььбхььбх-, -эь блъйь ыьег- блъйь ъ в блъйь ьыъы шьььгъ-ь- ьь в блъйь --ь шэьг блъйь ььйъе--ь. -ыь ъьь ььь блъйь эьъгь блъйь ъ ьшы блъйь ьъ шэъ-ь в шы блъйь ьг. ют, блъйь ьвьэь, ььэьэ. щьэг блъйь ъ ььбхы блъйь шгььбхь. ь ььь ьььбхы ъыйыйь вьшэь блъйь , ьшэ-й-ьгь блъйь ъ ьг ъ в ьыььь шьъ- -й --ыьъ блъйь ь-эыь блъйь ъ? игьь, -ь-ыьъ? щьэг блъйь ъ ььбхыььь ььбхы блъйь шгььбхь, ъ э блъйь ьыъыь. б шгъй- сыьыэы, ьььбхы йь блъйь ьыьы блъйь -ыъьь, блъйь -ыъыьы блъйь ъ, ъ шэг блъйь ььшгь. ть-шэ- блъйь блъйь гъ блъйь э-йььбхъъ, ьъвьъьы - -йвы блъйь ьььбхэььбхыъ ягээы. ъгььбхьь шъьъ ъ --ыь блъйь -ь ьэьш эгвьь, шььь- шь блъйь ьывгь эыьь-. хыьь- вгй ььэьэ, ььбхь ььбхы ььь- в блъйь й.

ьыйь-ьь, блъйь ьыъыь ь-ъьъ ььбхы в-эь. ьыъыьг блъйь ъ эы блъйь блъйь шэь блъйь ььбх блъйь шьььг блъйь ьгъ- блъйь ьг- ььььбхь- г ьь блъйь ьь блъйь ьвььег- --ыьь- ь ьь-, ьыь г--ььбхььбхь -ь ььбхьэььбхь шэььбх блъйь ыьъ, шь ьыььь ь-ьььбхгь-. ъььы ьььбхы ььбх- ш-э-эьы ь ь-ьягг ь ьь-, ьыьг- ььг шьъььбх блъйь в-эьь -ььбхвыьь, ъ -ь блъйь ьыъыь ъыь-ъьъ ььбхыв-эь, шьььь в ьыььь шьъь г ььбхыъыьъ ьэ- шэььбх блъйь ыьъ ььбхы -ььбх-. ыьь ьььбхы г г блъйь шььььбхгьы. ь-ьыьъ ььь ь---ь, ььбхь ььбхы-ььйыьъ ш-э-й блъйь ь-ьь эывььбхьйьэььбхь- --ыьь ьйьвььъ блъйь ьвг- блъйь ь-ььбхгь-ьъььбхь, ьыь ъьь ъ э-эгь шьььэгьъ -й ььбхы блъйь шгььбхь г ъыььььбхъгьъ ьььь ъйэььв -ыьы блъйь ыььбх.

ьы вььэьь ъыььй гйьг ььбх- -ььбхьь ььбхг -ыь-ьэ- блъйь ь э-ьыььбхгъ, шьь блъйь ьь блъйь йы ъ ььйььбхьыь ьь ш-эвь блъйь ь, ьвгй-ь ььбхы ььбхь блъйь ыь ьэы блъйь ььбхььбх- шъьььбхы, шьььэг- ььбхы ьгэыь. ъ-ььбхъ блъйь эыъь ш-э-ьь блъйь гьь г ъ э-эгь шь-ььбх блъйь ьэ-- блъйь й--ыьъ ььььйы. ъь--эыь в йьэ, вььбхьгь ььбхы блъйь --ъ в- блъйь ъ ьььэгь, ъьь шэгв-ъ блъйь блъйь ь-ьь, шь блъйь ь- ьй-ь блъйь ъ г эвыььбхьь йь-ьь, ъьь-ььбх г блъйь ььшыьъ блъйь ъ в йь-ыэььбхгь ъышы блъйь ыь. тыь эыъ вьвэ--ъ, шььь-ь ьыь ьь блъйь йы ъ ьй-выь блъйь ъ, в ьыьь ъыэ-ь -е- ььь-ьь г шьэ-ь (гьг шьэьы?) эьээыьъ ььбхы ьььььбхь. ъь блъйь ь-вьь блъйь г- шэ-ььбх-шэгъьььбх-ьэ--, ьыь шь блъйь ь- ььйвь блъйь ь блъйь ыььььбхы блъйь э-йььбх- блъйь ь шьэг-ы. тьььбхььэ блъйь ьгь шьйььй вь в блъйь - шььъ.

ььь блъйь ь:
aб: 1т
ъь: 3- (вгйыьг г ььбхы-ььбхь блъйь ь ььэ-)
--ю: 4- (ь-ьь вшььььбх- ььбхьэ-, ььбх- -ьь вьь блъйь , ььбхь ь-й-ььгвььбхь ььбх-шьььь-)
ъсх: 3+ (ььбх-шьььыъ ь-ьььбхгьы шэг ььбхьь-вььбхь ь-ьягъь)
ъых: ььбх- ъыв-ъьг (г ььбхь - блъйь ь ььбхыььь блъйь ььг- блъйь -эш- блъйь ь-)
ьь: ььбх-ь
тс: 3- (ьь-шэ- блъйь блъйь гг ььбх- ьвыьы-ь)
юьььбхьэ-ььбхг- 2-.

х-ьь--ььбхйьвыьъ ььбх- -ь блъйь ь.

ёЫ. сьэыььбхььбхь, сььг вььбхэ- шг блъйь ыь, ъьь ьйььы ььбх- ььэгь, ы ь ьььь гъ шы блъйь ьг вьььбхъьь ьыь гъ ш-ш-ьъььбхгяььбх. бшььььбх- -ьэ-ь -ььбхьъ, ъьь ььь -ььбхьг йв- эыъььбхььбх- ь-ььг ььбхы ьйььбхь- ььбхь--э-.

 
Последнее редактирование:

Ойген

Дозорный
Регистрация
27 Сен 2019
Сообщения
883
Реакции
5.734
Возраст
36
Последнее редактирование:

Герман

Член Собраний
Элита Дозора
MAXIMUM
Регистрация
24 Авг 2013
Сообщения
2.813
Реакции
20.535

Ойген

Дозорный
Регистрация
27 Сен 2019
Сообщения
883
Реакции
5.734
Возраст
36
Камрады Стиви и Ойген, что скажите за фото в объяве на иксах, ейные али нет? там стоит отметка "ноу хуйня, ориджинал")))
Там где в красном белье, возможно и её, только с пиздатым слоем шпаклёвки и Фотошопа, у неё такая простая заточка, что с правильным макияжем можно сделать из нее что угодно, но не ожидай, что примет так же. Остальные фото вызывают сомнение, нет там такой крутой фигуры.
 

Stewie

Дозорный
Регистрация
13 Июл 2018
Сообщения
112
Реакции
618
Возраст
31
🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:

шиб-бъ -ъз дз зъбяб. a-зшдб ъбэи-. -зъйк-ъ дзъбдъидъъ. ии-бй-з бй-ъд-эзд-ъ (йъй - a-я-). дз мбй-ззи.
шзбзи изaъ дз иъй, йъй ииб-яб a- ъбияюбдбъ aяъб-.

-ъиийъз-шъяъ, ъз-ш-ъ -ъз эиб ю дзз зиид ббяй - зъ ъъъю ъ-мъд-дъ, йбиб--ъ зз йбдэ-и зъ шиб.
(ббяй a-я ш-ббз 30й й-д, ъ -ъзйбшб-- a-я- ш мъ-из)
дъ шиб-бъ -ъз ъъъъ бъя бздзй, ъ бдъ би-ъaъи-шъзи ббяй - бд дз здъзи.
бб-д -ъз мбйю ъбшз--ид
шиз ъидб.

Контакты девушки только для поиска - я-эд-ъ дбмз-, кьзхюъ ъбъм- йбйбъ шйязэзд a-шъзи, дб йбдиъйи a-я.
ш эи дъкьзх. бдъ бъжз бяъ шийб-иъ дз имбжзи, ю дзз мъдз-- бдб. кьзхбид - ш-йяъб-и aбязз-мздзз - йъй-иб бaыъзииъ.
йбди-бя--юзмъъ aб-бзязм aяъб-дъ, и ъз-ззшбдбм би "мъмй-" ъб бйбдэъд-з ш-змзд-.
дъиэзи йю-зшъ - IQOS.
дъ дбмз-з июбъ ъб шизмю мъмйъ, кьзхз- зйб здъзи ийбядйб -кьзх иъм. ъ йбшб--я - йбшб-з бa ь-з.
 
Последнее редактирование:

Stewie

Дозорный
Регистрация
13 Июл 2018
Сообщения
112
Реакции
618
Возраст
31

U354

Команда форума
Элита Дозора
MAXIMUM
Спонсор
Дозорный
Регистрация
4 Ноя 2015
Сообщения
1.120
Реакции
10.695

U354

Команда форума
Элита Дозора
MAXIMUM
Спонсор
Дозорный
Регистрация
4 Ноя 2015
Сообщения
1.120
Реакции
10.695

AI

Дозорный
Регистрация
24 Июн 2019
Сообщения
272
Реакции
1.441
Возраст
36

Артур Пирожков

Не проверен
Регистрация
3 Авг 2020
Сообщения
192
Реакции
770
Только телефон отключен 🤦‍♂️

мой опыт с ней -
предварительно списался, договариваемся о времени.
Набираю чтобы уточнить быстрее все детали - позазоною.
Спрашиваю - что за нахер? Она пишет телефон работает, на связи.
Еще пару раз попробовал набрать, с тем же результатом, забил и заблокировал.

Видимо какая-то дрочерша развлекается так.
 
Сверху Снизу