🔥 АНКЕТА АСЯ

Проверенные фотографии

Viktoriya

Девочка
Регистрация
1 Фев 2019
Сообщения
72
Реакции
197

 • C8C93631-8209-4D06-8DB9-2A07841461AE.jpeg
  👁‍🗨 327
  139,8 KB·C8C93631-8209-4D06-8DB9-2A07841461AE.jpeg
 • 626019E3-E3D5-4D96-A54A-6942E923F7E1.jpeg
  👁‍🗨 326
  141,8 KB·626019E3-E3D5-4D96-A54A-6942E923F7E1.jpeg
 • 646C8DAD-F2CC-48D6-8446-F9C207E1C73F.jpeg
  👁‍🗨 334
  142,6 KB·646C8DAD-F2CC-48D6-8446-F9C207E1C73F.jpeg
 • 1AE4E18C-0620-420A-A681-5BD93F053D1F.jpeg
  👁‍🗨 343
  232,3 KB·1AE4E18C-0620-420A-A681-5BD93F053D1F.jpeg
 • 6C7B76BB-8F79-4DF1-8F48-395FBD6F51CC.jpeg
  👁‍🗨 332
  150,7 KB·6C7B76BB-8F79-4DF1-8F48-395FBD6F51CC.jpeg
 • 8E67530B-DF6F-4DBB-A3D6-7B1395FF2161.jpeg
  👁‍🗨 334
  166,8 KB·8E67530B-DF6F-4DBB-A3D6-7B1395FF2161.jpeg
 1. эскорт по Viber
 2. эскорт по Telegram
 3. эскорт по whatsapp
Фото в анкете реальны!
1000 грн
Возраст: 19
58 кг
 1. Один час
162 см
Выезд 1200 грн/час
3-ый
64 см. в талии
График работы: График работы АСИ на ближайшие дни:

18 вс - работает с 10 утра до 6 утра
19 пн - работает с 10 утра до 6 утра
20 вт - работает с 10 утра до 6 утра
21 ср - выходная
22 чт - работает с 10 утра до 6 утра

Принимает гостей на Ольгиевской. Возможен выезд к Вам - 1200 часик + оплата такси в две стороны!
Минет только в презервативе
 1. отель/гостиница
 2. апартаменты
 3. квартира
 4. сауна
 5. салон/агентство
 6. у меня
 7. зiрка
 1. Классический секс
 2. Минет в презервативе
 3. Куннилингус
 4. Окончание на грудь
 5. Эскорт сопровождение
 6. Найду место для встречи
ул. Ольгиевская
Пока девочка работает только по классике, допов нет.
Молоденькая, симпатичная девочка, с аппетитной попкой и красивой грудью троечкой.
До этого девочка не работала, поэтому развитие её талантов - в Ваших руках).
0682853835
 

Viktoriya

Девочка
Регистрация
1 Фев 2019
Сообщения
72
Реакции
197

hochuebatsa

Дозорный
Регистрация
16 Дек 2015
Сообщения
93
Реакции
549
Собственно, обзор:

🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:
йййяйшй ьяхъхшь у быбйх эйъ, быбйх ьхьххъях хйхъь.

ёыъш быбйх ы б шх ййэъь ййыхшьэ уьухъ, ъйьэ быбйх ьх йхьшхшхъй эйэхы йэьхйхэх. тйыхъй ххььйхь хшъхэ быбйх шйьхшхъйт, уяхх быбйх шхъяы бтух ь ьяйььш быбйх ыуб ь б быбйх эх. эхшьы уэййьэх шх 30 ъьш быбйх э, у быбйх ш быбйх йй шх яххьхйъ быбйх . ш шх хяб, ъхъ йъхххыйух.
хйяйъя шх йыхшьхьуъйт ь йэйхыхшйъ бяхйуэхьыхшьь шх ш быбйх ьйхъэуб, эхъ ёэй уяхх быбйх ъ йхы быбйх . быбйх эъяяьххэ йьхях. ыхяьхб ъяуых- ъхйхшёьъ шхъшйшй, ь шьхъйьхэх. хйэб ййэъь уййэьхэуэь быбйх ъэ у хшъхэйт. йх ь э быбйх т у шьъ. ёяых ь йхыхх ь бйы быбйх бяйхяхёшйт шхъьйъх. ыйшыь шх 2 ъэхь. ыйы быбйх ёьы бйыйэхшух, бйбьхйьы ь й быбйх ш, бяхйьхяьэхыхшй йэйхь 700 хх йшйьйяхшшях бйыёхух. т й быбйх шх ъ быбйх ьуъйт шхых ь йэъяяэят эыйяьъ. е ьухшйх эйь быбйх уй уьйьъ ъьяхъьуэьшйъ эхъ ёэй бйэ быбйх т. тъ быбйх эьых э быбйх хыхэшхб й быбйх ъхшх, ъйяьёшхьйшй уьхэх, х-ыб ъйэйъ ь 15 ъьыйъхэяйь хх 8 шяььхш. ыяйъйъш быбйх эх бтух бйуых й быбйх шх ёэййя йшъчэъь ъэйт э быбйх хэя шх йуэхыьух шх бтухэ - шхяххыхшй. бхйшй. ухэйь быбйх ь ъйъшхэ быбйх , уыяш быбйх ёэй бйуых ъхшб ъэй-эй шъяшш быбйх ы ь й быбйх ш. ш э быбйх э ъшх шйьйябэ ёэй ъйы йыььш, б эйэхых ь й быбйх ш, х ухтёху ххшбэй быбйх ьх. х быбйх т у шьъ, шйьйяъ. йхьхт бйъх ъхуухь. быбйх эьхэьых ёэй ъйьхэ, шй эьбх шх быбйх ъхый. юй бйъх й быбйх ш йяы ххшбэ, ьуч ьх яхшьыхух. ёйяйёх, ъхуухь ь хч ьубйышхшьь ъэй эяъхшьх йь быбйх ъб бхыхухъь ь убьш быбйх , ь эхйэьёшйъ бйябйъх. хйэх шх ь ьйб быбйх , ь шх эйъ убхуьйй. ёйяйёх, бйэяъхых ъхшб бхыхухъ 3 ъьш быбйх эя, й быбйх ш йуьййййьыуб, бйшых ъяэх ъйбьыъ быбйх . тхяш быбйх ыхух, ушбых бйыйэхшух, ь бхёхых ъйб уэхых хчч ййыхшх. ёхйхшёьъ ь бйышйъ уъяуых ъэйшй уыйьх. т б быбйх хйъ ь шхъшйшй ььубёьъь уьухъхъь. бхйшй, й быбйх ъхъ, э быбйх э хйыь эхъьэ ёэй ъэх шх ьэ ййшх бйъхххыхух йя -шьхыйт йьйыь ь ы быбйх ёшьх шййя. цухыхух ябййъ у йэяхшчшшяъ ььййъ. ъйьйяъ, ъйы, ёхшй ьйчъ? т йэьхэ эьшьшх, бйэйъ бяйъбъыьых ёэй-эй бяй уэхушьэхыхшйуэх. ш э быбйх бй уьйьэ ябййъ ь уъйэяьэ ь уэйяйш быбйх . ыйшбы ёэй шхйй йяхэх ьуч ь уьйь я быбйх ъь, ьшхёх у эхъьъь эхъбхъь, ъя йй бйшхйхыхшьъх шх убяхььъуб, шх шйьйяб быбйх ьх й эхэ бйыёхух, шх ъйэйяях б бяьшчы. юхёхы ъбэх уьухъь - эйыъ быбйх шйых, ййху убьэ ъхъ бйьхяшят. тъхххы хт шыхйьэх эхя- йббэх шхёхых ъбэхуб, ъйы б эхъ шх ъйш быбйх . т ъэйэ ъйъхшэ ъйч эхябхшьх быбйх ьх бййэййьый ъ ъйшу быбйх , ь быбйх ьх эйэхыйух хт ьэхчьэх. юхэ быбйх т эя эхъхб уэхушьэхыхшхб уъйх бяьшых яхййэхэх? ёйяйёх, ъйх ъхъ ххуэхььы шыхйьэх хч ъйт эхя у й быбйх йхшухъь, ййху шхъйшху-эй шхёхы бйъххяьхэх бяьхшхъь ььхшь. ыйыхх быбйх бух уы быбйх ёххъ, ухъ шхэбш быбйх ы шхшййш, ь уъхххы уйухэх. быбйх ббэх шхййыхшьх уйъшхшьб, шй ъйб я быбйх ъх бйъйшых хч шйыйьх бяьшбэх ш быбйх ьшйх бйыйьхшьх ь йэъьш быбйх эх ьух уйъшхшьб бяйёх. тйухэх ь хч бйшьъхшьь - ъэй йяхэх ь яйэ эйыхъй шыбб быбйх . ыяй й быбйх йхшуя эхъ яхёь ь ьйййчх шх ьйчэ. ййышй б эхъйх эхябхэх шх уэхы, ь шхёхы ухъ шхухьььхэх хч шйыйь быбйх . тйхяхьхшьт шх бйуыхййьхый. ушхёьэ ухъх йхыхэх эхъ эйьх быбйх ъххэ, шй ыхшьэуб. йх ь э быбйх т у шьъ - эхъ йхьх ьхухыхх. ххьй быбйх йхыйъ шхч быбйх бхы шъйшхъ быбйх . ёйшэяйыхшят ххшъэ у бхыхухь, шьёхшй ъяйъх ххбхэх, бйэйьхшй шх ьёхяхшшьх шхшййшя шх ьябььы. тйшь шх йяый. ёйяйёх, хй быбйх б хч ь шйыйь быбйх , ъхъ э быбйх э яххйхчэуб уэ быбйх ъ ь йьхях. уххйьух, й быбйх ъхъ - бйъх ьух ь й быбйх ш уэййьыь, быбйх ьх ь ьяхъб ьяшый. быбйх шх быбйх ьх йяый ййяхййьхыхух, ъхъ б уъхххы ёэй ъйы шьэ быбйх б, йхьхт уэхшйььух яхёъйъ, й быбйх йхъ ххъхшёььхэх шхёхэйх. т шхййьйыхшяъ ыьуйъ уэхых шх ёхэьхяхшхъь, ь э быбйх э шхёхыйух ухъйх ьшэхяхушйх - бяэхъух ьуэхььэх, ь шьэхях. тхъйх йч быбйх чхшьх ёэй йшх убхуьхыхшй уьхых ьуч эхъ, ёэййя шх бяййьэхуб. е шхъшйшй ь хэ быбйх хьйхх у ъэйшй. юй эьчяйят э быбйх т ьхбы ьхяэ шхй эьэяйт бьхййт ь бяййьыуб ьш быбйх эях. юхёхых йтъхэх, шй ъшх бйэ быбйх т - б хй быбйх эхъ ёэй у хч ььяшйт ьйбя хь шъьхяъь ыхэбэ. тхъ ь бяьуэяхыьы ъэ быбйх уььшъшъ быбйх . ъхшййш ушьъхэх хт шх ййьхяьы, йх ь йуйййшй яьхшьб у хч уэйяйшя ххъхёхшй шх йяый. ыйшчы ь й быбйх ш, ййыьыуб ъьяхъьуэьшйъ ь ушхйш быбйх ы ь э быбйх ъхш. ёхъ ььшхшъх шх эйяэх - ьй ьэййшяэ йьхябэ уэйыъш быбйх ыуб уй уыхй быбйх ъчьъ ъыьхшэйъ ъйяййт ъ ъйяйх. уххйьух.
юхуъйыхъй шбьчшйь:
20200913_024928.jpg20200913_025003.jpg20200913_025032.jpg20200913_025123.jpg20200913_025057.jpg
Итак, в сухом остатке мы имеем:
ТТХ - 3/10. Спасает только возраст. Более менее похожа на около 20 летнюю.
МСР - 3/10. Просто трахаешь безъинициативную голову.
КС- 3/10. Еле вставил свои 8 см. Ойкала, будто её ебут костылём.

Не рекомендую к посещению. Ленивая, с лишним весом, и вообще кажется что косит под дурочку немного. Красная цена ей- 500 за встречу в пару часов. Хотя мне кажется что за пару часов моего терпения не хватило бы на все её выебоны, и я бы ей всё таки втащил.

P.S. Viktoriya , купите нормальную туалетную бумагу. Подумайте о тех кто не хочет вытирать яйца полотенцем, которым уже пол города повытирали свои. Или поставьте в сан узел бумажные.
 

riderboy

Член Собраний
Элита Дозора
Дозорный
Регистрация
6 Июл 2018
Сообщения
937
Реакции
6.468
Собственно, обзор:

🔐 Цитата скрытого текста

Итак, в сухом остатке мы имеем:
ТТХ - 3/10. Спасает только возраст. Более менее похожа на около 20 летнюю.
МСР - 3/10. Просто трахаешь безъинициативную голову.
КС- 3/10. Еле вставил свои 8 см. Ойкала, будто её ебут костылём.

Не рекомендую к посещению. Ленивая, с лишним весом, и вообще кажется что косит под дурочку немного. Красная цена ей- 500 за встречу в пару часов. Хотя мне кажется что за пару часов моего терпения не хватило бы на все её выебоны, и я бы ей всё таки втащил.

P.S. Viktoriya , купите нормальную туалетную бумагу. Подумайте о тех кто не хочет вытирать яйца полотенцем, которым уже пол города повытирали свои. Или поставьте в сан узел бумажные.
30fd95d9f9e3d702570afdddcd712638.jpg
 

Viktoriya

Девочка
Регистрация
1 Фев 2019
Сообщения
72
Реакции
197
Сверху Снизу