🔥 АНКЕТА АСЯ

Проверенные фотографии

Viktoriya

Девочка
Регистрация
1 Фев 2019
Сообщения
46
Реакции
211
Баланс 170 UAH

 • C8C93631-8209-4D06-8DB9-2A07841461AE.jpeg
  👁‍🗨 911
  139,8 KB·C8C93631-8209-4D06-8DB9-2A07841461AE.jpeg
 • 626019E3-E3D5-4D96-A54A-6942E923F7E1.jpeg
  👁‍🗨 893
  141,8 KB·626019E3-E3D5-4D96-A54A-6942E923F7E1.jpeg
 • 646C8DAD-F2CC-48D6-8446-F9C207E1C73F.jpeg
  👁‍🗨 899
  142,6 KB·646C8DAD-F2CC-48D6-8446-F9C207E1C73F.jpeg
 • 1AE4E18C-0620-420A-A681-5BD93F053D1F.jpeg
  👁‍🗨 914
  232,3 KB·1AE4E18C-0620-420A-A681-5BD93F053D1F.jpeg
 • 6C7B76BB-8F79-4DF1-8F48-395FBD6F51CC.jpeg
  👁‍🗨 884
  150,7 KB·6C7B76BB-8F79-4DF1-8F48-395FBD6F51CC.jpeg
 • 8E67530B-DF6F-4DBB-A3D6-7B1395FF2161.jpeg
  👁‍🗨 910
  166,8 KB·8E67530B-DF6F-4DBB-A3D6-7B1395FF2161.jpeg
 1. эскорт по Viber
 2. эскорт по Telegram
 3. эскорт по whatsapp
Фото в анкете реальны!
1000 грн
Возраст: 19
58 кг
 1. Один час
162 см
Выезд 1200 грн/час
3-ый
64 см. в талии
График работы: 22 вс - работает с 10 утра до 6 утра
23 пн - выходная
24 вт - работает с 10 утра до 6 утра
Минет только в презервативе
 1. отель/гостиница
 2. апартаменты
 3. квартира
 4. сауна
 5. салон/агентство
 6. у меня
 7. зiрка
 1. Классический секс
 2. Минет в презервативе
 3. Куннилингус
 4. Окончание на грудь
 5. Эскорт сопровождение
 6. Найду место для встречи
ул. Ольгиевская
Пока девочка работает только по классике, допов нет.
Молоденькая, симпатичная девочка, с аппетитной попкой и красивой грудью троечкой.
До этого девочка не работала, поэтому развитие её талантов - в Ваших руках).
0682853835
 

Viktoriya

Девочка
Регистрация
1 Фев 2019
Сообщения
46
Реакции
211
Баланс 170 UAH

hochuebatsa

Дозорный
Регистрация
16 Дек 2015
Сообщения
106
Реакции
676
Возраст
30
Собственно, обзор:

🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:
кшюбшюш ибйьйуъ т бэяжь эшя, бэяжь ийбййьъй йюйяъ.

иэюу бэяжь э э уй юшэяъ юшэййъу тътйя, яшъу бэяжь бй жйиуйуйяш ушэйэ шэийжйэй. сшэйяш шйиъжйи йуяйэ бэяжь ушийуйяшх, тбйш бэяжь уйьъэ эхяй ъ иъжиъу бэяжь этэ и - бэяжь эй. ыййъэ тушжъэй уй 30 ьъу бэяжь э, т бэяжь ю бэяжь юш уй бйшийжя бэяжь . ж уй шбэ, яйя шяйшйэштй.
ешбшьъ уй шэйюъйитяшх и шэжйэйушь -бйжтэйиэйуъъ уй у бэяжь бжйюэтэ, эйя ьэш тбйш бэяжь я жйэ бэяжь . бэябъиййэ жийбй. aйбийэ ьътэй- яйюйуьъя уйьушюш, ъ уъшяшийэй. ешээ юшэяъ тшшэийэтэи бэяжь юэ т йуяйэшх. кй ъ у бэяжь х т уъь. щъэй и юйэйй ъ -шэ бэяжь -бшшбйьушх уйяъжяй. aшйэъ уй 2 юэйб. aшэ бэяжь ьъэ -шэшэйуяй, -ш-ъшжъэ и ж бэяжь й, -бйжийбъэйэйуш шэжйи 700 шй шюшишбйууъй -шэьйтй. бэяжь ж бэяжь йй ь бэяжь бтяшх юйэй ъ шэябъэъх уэшбъя. ш итйюжй ушб бэяжь тш тишъь ьъбйьътэъушь эйя ьэш -шу бэяжь х. ьь бэяжь эъэй э бэяжь йэйэуйэ ю бэяжь ьйюй, яшбъьуйишюш яийэй, й-ээ ьшэшя и 15 яъэшьйэбши шй 8 юбъийу. aбшьшяу бэяжь эй эхяй -штэй ж бэяжь йй ьэшюъ шйьюэяъ юэшх у бэяжь йэъ уй штэйэътй уй эхяйу - уйбййэйуш. юйжуш. яйушб бэяжь и яшьуйэ бэяжь , тэъй бэяжь ьэш -штэй ьйуэ яэш-эш йьъюу бэяжь э и ж бэяжь й. ж э бэяжь э ьуй юшишбээ ьэш ьшэ юэъъу, э ушэйэй и ж бэяжь й, й тйхьйт шйуээш бэяжь бй. е бэяжь х т уъь, юшишбю. кйийх -шяй ьйттйб. бэийэъэй ьэш ьшбйэ, уш эъ-й уй бэяжь ьйэш. ьш -шяй ж бэяжь й юъэ шйуээ, итю бй бййъэйтй. ишбшьй, ьйттйб и йю ът-шэуйуъъ юэш эъяйуъй жи бэяжь ьэ -йэйяйьъ и т-ъу бэяжь , и уйшэъьушь -шбэжяй. ешэй уй и бш- бэяжь , ъ уй эшь т-йтъюш. ишбшьй, -шэъяйэй ьйуэ -йэйяйь 3 ьъу бэяжь эъ, ж бэяжь й штишюшжъэтэ, -шйэй ьъэй яш-ъэя бэяжь . бэяжь йбу бэяжь эйтй, туээй -шэшэйуяй, ъ -йьйэй ьшэ тэйэй йяю юшэййй. ийюйуьъя и -шэушь тьътэй юэшюш тэший. ь - бэяжь шшь ъ уйьушюш иътэьъьъ тътйяйьъ. юйжуш, ж бэяжь ьйю, э бэяжь э йюэъ эйяъу ьэш юэй уй ъу юшуй -шяйшйэйтй юъ иубйэшх кбшэъ и э бэяжь ьйъй юшжъ. жтйэйтй бэжшь т шэбййюууъь иъжшь. гшишбю, ьшэ, ьйюш бжюь? бэяжь шэийэ эъйъуй, -шэшь -бшьэьэъэй ьэш-эш -бш тэйтуъэйэйуштэй. ж э бэяжь -ш тъжъэ бэжшь ъ тьшэбъэ и тэшбшу бэяжь . aшуээ ьэш уйжш юбйэй итю и тишъ б бэяжь яъ, ъуйьй т эйяъьъ эйь-йьъ, ьъ жш -шуйжйэйуъяй уй т-бйиъьтэ, уй юшишбэ бэяжь бй ш эйу -шэьйтй, уй яшэшбъй э -бъйюэ. ьйьйэ ьээй тътйяъ - эшэя бэяжь ушэй, юшйя т-ъэ яйя -шбйбуъх. ьяйшйэ йх юэйжъэй уйб- ш-ээй уйьйэй ьээйтэ, ьшэ э эйя уй ьшю бэяжь . бэяжь юэшэ ьшьйуэ ьшю эйб-йуъй бэяжь бй -шжушжъэш я яшуя бэяжь , ъ бэяжь бй ушэйэштй йх иэйяъэй. ьйу бэяжь х эъ эйяйэ тэйтуъэйэйуйэ тюжй -бъйэй бйюшэйэй? ишбшьй, яшй яйя шйтэйиъэ юэйжъэй йю ьшх уйб т ю бэяжь юйуяйьъ, юшйя уйяшуйя-эш уйьйэ -шяйшъийэй -бъшуйяъ бъшуъ. aшэйш бэяжь этй тэ бэяжь ьййь, тйь уйээу бэяжь э юйужшу, ъ тяйшйэ тштйэй. б-ээй уйюшэййъй тшьуйуъэ, уш ьшэ б бэяжь яй -шьшюэй йю юшэший -бъуээй у бэяжь бушй -шэшбйуъй ъ шэяъу бэяжь эй итй тшьуйуъэ -бшьй. ьштйэй и йю -шуъьйуъъ - юэш юбйэй и бшэ эшэйяш йээ- бэяжь . aбш ю бэяжь юйуяъ эйя бйьъ ъ ишшюяй уй ъжюэ. кшэюш э эйяшй эйб-йэй уй тэйэ, ъ уйьйэ тйь уйтйбъийэй йю юшэши бэяжь . бэяжь шшбйбйуъх уй -штэйжшийэш. яуйьъэ тйьй жйэйэй эйя эшбй бэяжь ьййэ, уш эйуъэтэ. кй ъ у бэяжь х т уъь - эйя жйбй ийтйэйй. -йбж бэяжь жйэшь уйя бэяжь -йэ йьшуйя бэяжь . ишуэбшэйуъх шйуюу т -йэйяйи, уъьйюш ябшьй шй-йуй, -шушбйюш уй иьйбййуъй юйужшуъ уй иъэиъэ. бэяжь шуъ уй юъэш. ишбшьй, йю бэяжь э йю и юшэши бэяжь , яйя э бэяжь э бйшжйюэтэ тэ бэяжь я и жийбй. яййюътй, ж бэяжь ьйю - -шяй итй и ж бэяжь й тушжъэъ, бэяжь бй ъ ибйьэ иъйэш. буй бэяжь бй юъэш шюбйжшийэйтй, яйя э тяйшйэ ьэш ьшэ уъу бэяжь э, жйийх тэйушиътй бйьяшь, ю бэяжь жйь шйяйуьъийэй уйьйэшй. ь уйжшишэйуъь эъяшь тэйэй уй ьйэийбйуйяъ, ъ э бэяжь э уйьйэштй тйьшй ъуэйбйтушй - -ъэйютй итэйиъэй, ъ уъуйбй. сйяшй шя бэяжь яйуъй ьэш шуй т-йяъйэйуш тбйэй итю эйя, ьэшюъ уй -бшюъэйтэ. ш уйьушюш и йу бэяжь йишшй т юэшюш. ьш эиюбжъх у бэяжь х ишээ ийбу уйж уъэбшх -ъшжшх ъ -бшюъэтэ иу бэяжь эбй. ьйьйэй шхяйэй, уш ьуй -шу бэяжь х - э йю бэяжь эйя ьэш т йю бъбушх бш-ъ йб йяийбяъ эйэээ. сйя ъ -бътэбйэъэ юэ бэяжь тиъуюйя бэяжь . гйужшу туъьйэй йх уй жшийбъэ, жй ъ штшюшюш бийуъэ т йю тэшбшуъ шйьйьйуш уй юъэш. aшйюэ и ж бэяжь й, шюэъэтэ ьъбйьътэъушь ъ тяйюу бэяжь э и э бэяжь ьйу. ийя иъййуяй уй эшбэй - иш иушжуъу жийбэу тэшэяу бэяжь этэ тш тэйж бэяжь юяъь яэъйуэшь ьшбжшх я ьшбжй. яййюътй.
ьйтяшэйяш й-ъюуши:
20200913_024928.jpg20200913_025003.jpg20200913_025032.jpg20200913_025123.jpg20200913_025057.jpg
Итак, в сухом остатке мы имеем:
ТТХ - 3/10. Спасает только возраст. Более менее похожа на около 20 летнюю.
МСР - 3/10. Просто трахаешь безъинициативную голову.
КС- 3/10. Еле вставил свои 8 см. Ойкала, будто её ебут костылём.

Не рекомендую к посещению. Ленивая, с лишним весом, и вообще кажется что косит под дурочку немного. Красная цена ей- 500 за встречу в пару часов. Хотя мне кажется что за пару часов моего терпения не хватило бы на все её выебоны, и я бы ей всё таки втащил.

P.S. Viktoriya , купите нормальную туалетную бумагу. Подумайте о тех кто не хочет вытирать яйца полотенцем, которым уже пол города повытирали свои. Или поставьте в сан узел бумажные.
 

riderboy

Член Собраний
Элита Дозора
Дозорный
Регистрация
6 Июл 2018
Сообщения
1.003
Реакции
10.200
Собственно, обзор:

🔐 Цитата скрытого текста

Итак, в сухом остатке мы имеем:
ТТХ - 3/10. Спасает только возраст. Более менее похожа на около 20 летнюю.
МСР - 3/10. Просто трахаешь безъинициативную голову.
КС- 3/10. Еле вставил свои 8 см. Ойкала, будто её ебут костылём.

Не рекомендую к посещению. Ленивая, с лишним весом, и вообще кажется что косит под дурочку немного. Красная цена ей- 500 за встречу в пару часов. Хотя мне кажется что за пару часов моего терпения не хватило бы на все её выебоны, и я бы ей всё таки втащил.

P.S. Viktoriya , купите нормальную туалетную бумагу. Подумайте о тех кто не хочет вытирать яйца полотенцем, которым уже пол города повытирали свои. Или поставьте в сан узел бумажные.
30fd95d9f9e3d702570afdddcd712638.jpg
 

Viktoriya

Девочка
Регистрация
1 Фев 2019
Сообщения
46
Реакции
211
Баланс 170 UAH

Mamasan

Реклама на ODESSA.XXX
Девочка
Регистрация
18 Мар 2013
Сообщения
839
Реакции
135
Баланс 49940 UAH

Viktoriya

Девочка
Регистрация
1 Фев 2019
Сообщения
46
Реакции
211
Баланс 170 UAH
Сверху Снизу