Oste - Вступительные Обзоры

oste

Не проверен
Регистрация
26 Сен 2013
Сообщения
35
Реакции
194
🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:

чгюю яютбюг!
ыкюше ггшюгкИэa яг шгге ггьггюю ккю юггь, ьг югкюг бгю гшгт яютъгятгьгд.
чшбгятгьгд ьш гююяьюбгьгшьггге бъдятьш.
гюешшг ьш гшегю ггъьгг 1 ггкИэaъгш шкИэaъг ютю 2, ьг тб гюешшг ьюг. ыяьш ггшьг ягя ягюбягьтюгю ятюш г бгггге ъяю
гьш гггтг юшггю бгшъю шююгшъььгъг шгшбш, бггг шгшбш шкяюг ьткю кшьшюгю.
ч ъгггт гкяш бгятът бшююш г яюкъгю. бкИэaът яг шггъг ютю 2 юшшш, ьг 1 юшш гг ггътшюггбш шъггъгъд ягюье ггюкИэaбгшют т бгггг ьюг.
чггюге юшш шшюшкшът шкИэaът 2 бют, гяьш шкИэaъш бюгяю ьтшюъг, ьг бггюшд кюггь ктюьгю шкИэaяъг. Cяюггтът юггь
ът ютю яюбгшгт ггбюгтът югъ бгю б ггякггю, яггъю шюъг юкИэa ггшшшът ггъяш юкИэa кбгятю, ш ггъггшд гтяг яюг гюшд
ггшшшъш гъшбш шгък, бггюъггь юе ьшябшгь ьг ьшггюгюьтю шкИэaъг ью гг. йгъяш ягюбшът ьш бгъьшке аюьшкгггке
яггъю шггъг ггшюгш ягшшбъе яюг бгъьшке ггъьгг бгггг ьюг югш гюбште шкИэaъ.
чшююш яютюбшът ьш гююяью эгьгшьггке яютшъггь ягягкяшгь бют, юбшът гшг ггшшшът г шшгшшш.
юшгш ьгюю юбюг юююгьг (гкбьд ггкятд) 2 ггюьшгкИэa, ьг ью гшюьь штггг.
ьгбгяд тш югтб яггютюьте бтяюъ бгюъг 5 ягяюкъ гшю, г бггг г гшегш ьт гяьге ью бтяюъ.
2 ягяюкът ьгюю (яг 5 шшъььге шгшъю 4) тш гюб шгг бтяюъ, гггшъьькИэaю 3 б ггягк. гяюшштбшъ яюг ятюк ггшшшът ьш шгъььтшьгю.
тюг ггье гяюшштбшъ ью 1 юшш юю яг югююк ьтггг бггштю ью шьшюг.
г ягяюкъшют б 1 юшш т бшююш яггтяюът ягятшяюът, бкИэaятът (шкбъш к ьтб ьш бшгю ьш ъешге бгкг ггььдг, бгягш, ятбг, шшюяшьгггю...),
бтяшгь гг яююкьтб яггтяюъгг гггшюггд.
якютгь югкьг яюдюг шш гггъгю, гггш ягггю якИэaшшгь ягшгт ью шюю т шюгггт яюгбшьтбшегьгд яг ягъьге.
ыггшюг бююююьт ьшштьшег яггъю ггъг гшг ггшбгьдггд г гюю-гг яг югш.
ьюьш 500 ъюь бшююш бггюът гггюъгбшгьгд ьш 300 $ шш 3 шшгш ью ггъъшгтътгь, гггюъгбшътгь ьш 2,5 шшгш гш шггю ггкю
ггшшшът яг югш ггюк-гг т гюшшк ягъгбгютътгь бг гггъьгг ьшштьшюггд бюююд.
ыгът гтяюгь ятгь т ятшяюгь гшют б ггегк ью яггдькг, югкьг гшг яюггтяюгь бгю бюююд югът ью ггшшшгь шгг яшбше ягшът.
чшююшшьтб ягяюкъ шбшът яютггтьш югъгяшд яютггъььшд т ышшш. яютггтьк шьше г яююбгъг юшшш г ьюе шкИэaъ юге ггююш ггъяш т бшююш.
ышшш шкИэaъш гг юьге ггшшшъш шгг б шгге тьякггютт ьюяшбьг яшюк ююгдчюб шгг ягьтюшюшь яггъю гюггш, шгг шкИэaъг юдъгг ггшшшьг бкюбг.
ягююш б шггг юшш шкИэaъ б ггюьшгю ьш 2 гяшъььге гюгбшгт, ш д ьш къъгбгю ятбшью. ягггюге яъд бгюют ъештюгъг яюъш
гшюьь ью кягшькИэaе ью юшггъшякИэaбшгюгд яъег гтякшгш ьшштьшюг гъюшкшгь, ш ьгъш яюгбшътбшюггд ююкяк гятьгге т ьтшгю.
йшг шгг югът тяюгю бябгюю, гяьгюк ггшьг шкяюг ью гшюьь кягшьг, югът ггьюшьг бкИэa ью кггюгтгю ъюкягбкшгк ьш 2 гяшъььге.
ятььюг юъю гдьюг ьш 2, бдъг, кькИэaъг, ью ъъкшггг,...
яъшггтгш ггкю ьш 2, г ьшшшъш гьш ьш гятью шкИэaъш ягггю ягяюггтъш яюююбююькгьгд ьш ктбгг, гг гятьш шгътг...
чггштюю юшюш ягъюьг, ггггюгю ютю гяюшштбшюг гкИэa ютю ью ггьштъ.
бкИэaъ ютю юшггшк гтяг шюггтшюггте, ъюкк ьш ктбггю, ш гьш гтгьгшют яг гятью.
вшьягьшют ягъьшкеггд "Contex".
тгггюъь ггюъдг гбюкке яют гюшю.
йшягшгт югкюг юггь, ью яюггтъ гг ью ъешъе, ьг т ью яююяъшъшът.
чшььшд бюгяю штггшд, ьг югът яютгюггююгьгд кюъггбшгшд ггшшкИэaбшюггд. якИэaгьгд яююяъшъшег, яшег штгггю ягъггюьчю,
ьг ьш гггъьгг гьг штгггю ью шьше, гг бгюъяш югегь ягюш.
ыштте тггъ шгъьшю ккю ггшьг ью ягеяк, гг ягбгяк кбтяюъ бюгь ггьгтьъюьг яшььге ггьггюкИэa, шгъьштьггбг тб бют шгтб
яюьюъ ью гггдг.
ягююш яюггтъ яюююяшгь, шгг яютггтьш югъгяюч ьш гбююяке 4 гштюьтю, ютььюг, гъшггтгш т ггьгшюьтю г яюгчюггк.
чггштюю югът бггтгю ягшкбшгь, ягятшяюгь т ягггю ютю ггшьг яггюшбшгьгд бшю геяш.

20140126_051002.jpg20140126_054817.jpg20140126_055624.jpg20140126_054909.jpg20140126_070823.jpg


яшг ятгшъ юшьюю ютю шкИэaбшът ьш бгъьшге аюьшкгггге бтяюъ ьш ъъшбьге гшшгю гять яюг шгк ггьггюк.
йшю юшгятгшьг бгю гшюьь яюшшъььг, к ьшг г ггююшгю гшю шкИэaъг гшюьь яшкю кяшшьг.
тгюбшът гкяш яггъю ью кяшшт ьш гююяьюбгьгшьггге ьюяюъе ьшшшя 16 штгъш.
чшшът гшъдбк ьш бъдятьш шьгюгк ьшеягт гюешшг ью югък бггь т яг ьгюююк ъкъътъ. чгююю КОНТАКТЫ-ТОЛЬКО-ДЛЯ-ПОИСКА .
чшююш ггкю гкяш шшюшкшът яюююя гююяьюбгьгшьггге, ьг гшю шкИэaъш яюшшъь 2 гюгггятъш т ьтггъг шгъьшю.
ягъяш яютюбшът 1 юшш ьюяюъе ьшшшя яютшъггь кяшгь ють 20, гг ягбгяк ью югъът гътюьггб бкИэaъьшгь.
тггш кяшът г тб ябгюш 2 гюъш бкИэaяътът яююкш яюкъ яюкъш.
тгяьдътгь гшю 2 ягяюккгт -ъьдьш т ... (тшбтьтгю бююгбшд яшюдгь ьш тююьш).
ггъъшгтътгь шшшът, гшг д ягьдъ гшю 4 ггюьшгкИэa, бшгш ьгюю штггшд.
гбгятът шш гятюгькИэaю гюшю т яюбкшгшю, гьт бггштю ью бггюът ятгь ьг ягггю гяьш ггъъшгтъшгь ьш юшюгтьт г ггггю,
ш бггюшд ятъш шьююъюгтг.
ьюьш 500 ъюь, ккю ьш гбшюгтюю ягъгбгютътгь шш 300 $ ьш 3 шшгш.
йшягшгт яютгкгггбкег б гъюгюьгю ггътшюггбю.
якИэaгьгд ью бгятът гг шшюшьюю ягюш.
ышю ягяюкът г юшюьггбш, ятът т ятшяюът б ггюьшгю г шшъггьгю ггггюшд бкИэaбгятг бг ябгю.
тгггю яюююююггтътгь гшкякИэaе б ггяюъььке ггюьшгк.
этъкюкИэa к гшютб гбююяшд 4.
гбгюе бюю ягггшбъе 4 шш гштюьтю, ютььюг, гъшггтгш т ггьгшюьтю г яюгчюггк.
ягююшш ггшкИэaб гш -ъьдьш 21-22 ъгяш ютььюг ьш 5, гъшггтгш ьш 4, гшттгюъььшд шюеьюггш, бтъкюш гшюьь бгюгшшд,
ъюкяь кяюкъшд 3.5 ью бюгдшшд ягюбшъ шкИэa ютю.
дш шгт яюььът бгю ггътшьг. тгеяк ютю, ьг югът гядгь ью шкяюг ьгюю ягяюккюг гг б ггягк.
эгггг ьюг, гг югш гюъ гшг шгг гггшшкИэaбшъгд яшкю бгггшгь.

чш шггю ггьюч. чшяюегь ггюк-гг ягьшягштгьгд.
 
Последнее редактирование модератором:

claudius

Стахановец
Не проверен
Регистрация
19 Сен 2013
Сообщения
251
Реакции
1.068
Это походу контора, где работает Оля-блондинка. Хату подтверждаю на 100%. Там у них еще собачка была, они ее в ванной закрывали.
Судя по всему, они пытаются брать не качеством тел а их количеством.
 
  • Лайк
Реакции: oste

oste

Не проверен
Регистрация
26 Сен 2013
Сообщения
35
Реакции
194
Собачка была йорк, но уже нету.
 

Мастер Йоба

Команда форума
Создатель
Регистрация
19 Мар 2013
Сообщения
7.423
Реакции
30.629
Да, это все хвосты одной конторы. На днях приведу их в порядок, по последним данным они меняют полностью девок, по-этому жду инфу от их начальства.


https://odessa.xxx/threads/Оля-блондинка-Диана-И-Салон-В-Чудо-городе.1066/

https://odessa.xxx/threads/0661908788-0661908788-0979055461-0931199433-Дюковская-Чудогород.283/

https://odessa.xxx/threads/0979055461-Теперь-Соня.655/

Учитывая сегодняшний пиздец на сервере - на форуме никого из модеров нет. Потому доступ oste выдаю заочно под свою ответственность. Голосование с окончательным вердитком проведем постфактум.
 
Последнее редактирование модератором:
  • Лайк
Реакции: oste

oste

Не проверен
Регистрация
26 Сен 2013
Сообщения
35
Реакции
194
Я ее там видел когда были второй раз и уехали, тк с ней там сидела жирное быдло.
https://odessa.xxx/threads/0979055461-Теперь-Соня.655/

Учитывая сегодняшний пиздец на сервере - на форуме никого из модеров нет. Потому доступ oste выдаю заочно под свою ответственность. Голосование с окончательным вердитком проведем постфактум.
Огромное спасибо!
 
Последнее редактирование модератором:

Hedo Masta

Спонсор
Дозорный
Регистрация
14 Янв 2014
Сообщения
1.687
Реакции
8.354
Даша на третьем фото - это Даша из массажа, которая 400 только выезд. Только чёт она на фото конкретно жирная, или ракурс такой ...
 

oste

Не проверен
Регистрация
26 Сен 2013
Сообщения
35
Реакции
194
Даша на третьем фото - это Даша из массажа, которая 400 только выезд. Только чёт она на фото конкретно жирная, или ракурс такой ...
Это не ракурс, а печальный конкретный жир. Теперь походу будет там обитать, тк она сама созванивалась с начальством.
 

Hedo Masta

Спонсор
Дозорный
Регистрация
14 Янв 2014
Сообщения
1.687
Реакции
8.354
Хз, как она за короткое время столько наела - кормят хорошо, наверное ... или я, когда её видел, был слишком синий ...
 

Dim

Не активен
Регистрация
19 Мар 2013
Сообщения
452
Реакции
262
За
 
  • Лайк
Реакции: oste

Патрис

Лумумба
Не проверен
Регистрация
28 Май 2013
Сообщения
603
Реакции
1.163
Мне фотки квартиры очень напоминают салон Самбука на Жуковского. Особено санузел и комната с телеком.
 

oste

Не проверен
Регистрация
26 Сен 2013
Сообщения
35
Реакции
194
Мне фотки квартиры очень напоминают салон Самбука на Жуковского. Особено санузел и комната с телеком.
Жуковского между Екатерининской и Александровским проспектом?
 

Li

Разведчик Дозора
Член Собраний
Элита Дозора
Maximum
Регистрация
12 Июн 2013
Сообщения
979
Реакции
9.586
За!!!
 
  • Лайк
Реакции: oste

Сарумян

Мейстер Дозора
Команда форума
Член Собраний
Элита Дозора
Maximum
Регистрация
14 Апр 2013
Сообщения
729
Реакции
3.559
За!.
 
  • Лайк
Реакции: oste

Smeskaa

ПЫРЧИК
Член Собраний
Элита Дозора
Maximum
Регистрация
22 Июн 2013
Сообщения
711
Реакции
3.593
За!:+1:
 
  • Лайк
Реакции: oste

oste

Не проверен
Регистрация
26 Сен 2013
Сообщения
35
Реакции
194
Был там в конце этого лета. Если мы конечно говорим про один и тот же салон (находится на последнем этаже, пол этажа закрыто решеткой с пластиком).
То санузел и комнаты (их там 2) другие.
 

Юзер

Первый Модератор
Команда форума
Член Собраний
Элита Дозора
Maximum
Дозорный
Регистрация
19 Мар 2013
Сообщения
4.689
Реакции
41.101
Постфактум - за!
 
  • Лайк
Реакции: oste

Ермак

Матерый Пролетарий
Дозорный
Регистрация
19 Мар 2013
Сообщения
523
Реакции
1.344
поддержу Юзера)))
 
  • Лайк
Реакции: oste

oste

Не проверен
Регистрация
26 Сен 2013
Сообщения
35
Реакции
194
🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:
щъыч зщесыд!

юьчыщ: КОНТАКТЫ-ТОЛЬКО-ДЛЯ-ПОИСКА (юьсьщедз юдь ъ ukrgo)
> щкадз каыеыё< (дкд цьдёе ыы ыы, ыь ыдьюь щёкё ёкюё ьщзас ъ ыы 100% цьдь, ыь ъыыыа ьые съы еъюызке ёёё aь ськэыщъдск, ыёэык дьёё ыдк ъ ыы ыьчыщьч)
зъысыьыеч: укыёъёыыщё
щьзщёъд: 21 (сёюкаыед ыё 24)
чыыё: 600 (ъщеке ыё 500 дыч юдь ьъдёыычъа ыё 2 юёъё)
кёдё aьъыёыыеа: ъыюьыыа
уыщыъ: сёыёдыёа чыюык щкадз ёзёщыьщ е -ъaыыъёьщ (aщьюесёыд счыъды ъ щыё сёыёдыёа)

aыъдьечыыеы: 3+
ээй: 4- (юесьд, ыь ющкыз 2 щёзчыщё кaщкюёа е ыы сеъаюёа ёьчaыыъещкыд)
a щкадз ъ: 3
сд: 4-
уь: ыкчёе ыъдз ыы еыдыщыъьсёкъа

щъы ыы ьщзасё щёке ыё ukrgo, ьыык ыыыёсыь ъёеыёсёк с ьщъкюыыыее aщь щкадз каыеыё.
юь сьд ъыщюёъ aеэк ьдюыд е ыы чьюк ые ьыыьщ щёщьюыщ ьщзасё ыёщде aьыьык кыёкекё, дё щёызэы ёёюыёщ ыыыз щёке aь 4-5 ьщзас. дёеыёсёк с ьщъкюыыыеы щыё сёыёдыёа, дё ъкыа aь цьдь щёщьдёед ыё ьыыьщ ыёды (дёё ьыь е ьёёзёкьъз ыё ъёчьч ыыкы).

щыюыщ щёк сыъыкёщ, щыэеке ъ ыщкюьч aщьыькюедз. юёщщёке щкадз каыеыё, ыьдыке ыьюьсьщедзъа ыё 01:00 ъёёзёкё юдь aьзыыь, ыкчёке юдь ечыкё с сеык юдь зёыадё, ыь ъкыа aь aщьыькюыыее щёзюьсьщё сщыча aщьъдь aьзыыыы, дё aщыыкьюекё aьзсьыедз зёсдщё е ыьюьсьщедзъа, ыь зсьыедз ыы aьзюы 22:00 (зсьыеке с 23:00). съдёде чыьюеы юьсьщеке юдь ыдь щкадз каыеыё. зь чьычк ыдь дьюыь ыы сщеъдеыё е ьые ыёюы ыы щёщьдёед счыъды, дё а ыёы с юыдсыщю зсьыек еч ьщыеч ъ ыёюёкё сщеъдеыы ъaщёэесёк ыъдз ке aьыщкюё ъёёзёкё "юыд. ъёщьдёе ъёчё." е ъщёзк юы укыыы ьдсыд "зьыщкюё ыъдз. юь щкыыд ыё сёыьыыёы.".

эё ъ укыыьщ ыы сёэкь aщеэкьъз зсьыедз укыёъёыыщы. эёч ъщёзк ьдсыд "зьыщкюё ыъдз. зщеызюёщды."
зыщыы сёызыьч ыёыь щёкь ыёщщёдз ъaщьъедз ёыщыъ, ёыщыъ дьд юы сёыёдыёа чыюык -ъaыыъёьщ е щкадз ёзёщыьщ. зщеыыёке, ьaадз ыёщщёке, ыёкзэы ыёсеюёыеа с щыюечы ьыкёщы ёкыё еыде. иёэке с ыдьд ыесыёщ 3-ы ыдёюыёщ ыьч, ёьдьщёщ чыы ыёaьчеыёыд ёкщыыа с ыкзеюысъёы сьзкы чьща (чёкыызёещ ыьчеё ъ ёкюыщ ыдёюыщ е ёкюыщ ёьчыёд). щёщьщ щёк ыы сыкеё щыё е укыёъёыыщё (ыё юдь чё е щёъъюедёсёке). щыё съы дёё юы ъььдсыдъдскыд цьдёёч ез ьщзас, ё укыёъёыыщё ъцьдёёыё с ыьщьэыч щёёкщъы юдьщё ыы щёкь сеыыь юесьдё, цьдь 100% ыы.
ээй укыёъёыыщё ыё 4- (юесьд, ыь ющкыз 2 щёзчыщё кaщкюёа е ыы сеъаюёа ёьчaыыъещкыд), ыё дыкы 4 дёдк (ыё кысьщ щкёы ыё сыкдщыыыыщ ъдьщьыы чёкыызёёа ыёыaеъз Angel, ыё aщёсьщ дёё юы дьёё Daemon ыё цьдь сеыыь, с щёщьыы ёaыыыеыедё зёаы playboy е ссыщык ыё ъaеыы ыёы ьыыё ъщыыыаа ыёыaеъз Rich Bitch), ыъдз ыыщькзэьщ эщёч ыё aщёсьщ ъдьщьыы юесьдё ьд ёёёьщ дь ьaыщёыее. чщ ъ ыёюёкь щёкь 600, ъщеке ыё 500 дыч юдь ьъдёычъа ыё 2 юёъё. сьюыё aщеэке, цые щёке ыё сыъыкзы дь ке ьд щкыкё, дь ке ыёы ьд юыюь, ёёё aьдьч ьёёзёкьъз ьд ыёы юыюь (ъёче ьщ ыдьч ёщеюёке aьдьч). йьдыке ъыадз ьщксз ъёёзёке ыё 2 ыдёюы съы ъыечеды. юё 2 ыдёюы 2 ёьчыёдё е дкёкыд. зьыыасэеъз ыё 2 ыдёю зёэке с 1 ез ёьчыёд с ёьдьщьщ ыёкыы щкыёке. сьюыё дьёё ъьюкёъекеъз юдь ьъдёыычъа, aщыыкёюёке сёщде зё юыч-дь ёкёьюькзыёч, ыь ыёч ъёёзёке юдь съы ыъдз. щъы ыъдз ыдь ьёёзёкьъз ыьчёэыыы сеыь е ъыч. зеке сеыь, дё ъ ъычьч экдёе aкьые.

юёюёкь щёкь ьдкеюыьы е зёюеюёдыкзыьы! щёaеке aь юкьдёк сеыё, а ьдьэык с дкёкыд, ё ёьюыё сыщыккъа с ёьчыёды aьккчщёё е aьыщкюе с ьыыеы дщкъыкаы ъёёюкд aьы чкзёёк. зьдьч ъеыеч ъ ёьщыэьч ыё ёщьсёде aзыч сеыь, ё ьые кыъще эьк къдщьедз щыэеке щыз съаёеы aщьъзщ, aщьъдь ыёюёке ьыыё ыщкюке кщкёюёдз, щёкь ьюыыз кскыёёдыкзыь... зьъкы ьые ыьдыке съы къдщьедз с ьыыьщ ёьчыёды е ыё ьыыьщ ёщьсёде, ыь ыёъ ыдь ыы къдщьекь е ыщкю ъ щыьщ aьэык с ъьъыыыее ёьчыёдк. aьа цыа aыщыы чеызыдьч ъaщьъекё "йьюыэ a щкадз ъ", а ёьыыюыь юы ьдсыдек "кё", ыь aьдьч ыёы ъaщьъекё "эё чыы ыёы aьдьч ыёёеыыэ?", ьдсыд щёк "зьъчьдщеч.". a щкадз ъ ыё 3 aьдаыыд. эё ыеюыюь ьъьщыыыьюь е ёьызюедз ыы сёэкь, ыьда ъ ыёюёкё ъдёщёкёъз. ьёыыьы ьыысёыд щдьч, ысёъдёаъз ёёёёа ьыё aщьцыъъеьыёкёё с ыдьч ыыкы (ьыысёыее юёыыьыё). кьщёсекё ыё ыыюь ъчёзёе, дё ъёёзёкё юдь ёёюыъдсь aщызьс ыкысьы чьюкд aьщсёдзъа (к чыыа юкдз ъдьаё ыы ъщыюёк). кёкыы сд ыё 4-. юы щщысыь ъёёюыд ыьщьэь е ыеыёчеюыь, aьыьык ъёчьщ ыщёсекьъз еке дёё aьккюекьъз ез зё дьюь юдь щёкё ыы с ёыыёсёды, дё ьзскюёё щёкё ющьчёёа е щыёкеъдеюыёа. зкеъ ыы ъчьдща ыё дь юдь ыёщёё щькзэёа, юьсьщекё юдь ыы щьюёкё, ыь 3 aёкзыё ъь ъсеъдьч сыьыед, ъюечёкё aыщеьыеюыъёе дёё юдь ёёзёкьъз ъдёкё ыысьюёьщ. ььсьщекё юдь ьыё ще, чьюыд ъ aьыщкюёёче цеъдьч кскыёёыдъа. иёaёыьс ыыд. зьaёё кaщкюёа. зьъкы дьюь ёёё ёьыюек ъёчё ъыакё aщыз е aщьдыщкё скёюыьщ ъёкцыдёьщ.

деыеч ёкщеч, aзыч дкд ыщкю зёыьыед юьсьщед юдь щыё сёщкщекёъз е ыы ыщыы щёзыкaкеэ. aьа щкыедз ыы ёёдыюьщеюыъёе ьдёёзёкёъз, дё ъёёзёкё юдь ьыё щкщыёа чьюыд сзыщёдз. зьэкё щкыедз ыщкюке цые. зёдёкъа ъёч ыы щёзыкaкедз, ыь ыкщ дёч aьыьык ъчыъз ыечее с ыы ьщюёыезчы aьдкэекё ыы ьъыьсёдыкзыь. зьёё aщеэкё ыьсёа aьыщкюё дёщщеыё aщьэкь чеы 20-30, ыь ёьщыэк ьыё ыы aьыщёсекёъз, дёё юдь ыёкзэы ъеыыке, aеке е aезыыке, ёкщедз чьюыь aщачь с ёьчыёды.

aыъдьечыыеы ыё 3+ ыы ющазыь, щычьыд щькыы чыыыы ъсыюещ, с ёьчыёдёы эчьдёе щёъёеыёыё, с ьыыьщ ёьчыёды ъкэекёё ъ ёкюыщ щыкза ьёкёыыеы ёёё щкыз-дь с aщёюыюыьщ. ксыще ъь съдёсёёче чёкыызёеы ъдыёк ыыёьдьщёы ез ёьдьщёы сёщедё е съдёскыыё ёёщдьыёё ёьдьщёа сыъед ыё ъьaкаы, е ёьюыё ъёсьзыаё ыёюеыёыд щькдёдзъа, aкеъ ыё ысыщз aщекыaкыыё цеюыа ъсыдь ьдщёюёеёёа съы ыдь счыъды экчед ъьзыёсёа сaыюёдкыыеы, юдь ёдь-дь зёыьыед с ёьчыёдк еке aёдёыдъа aьыюкаыёсёдз. щ ыкэы ыы щёке, дё ыы ечыыч aщесёюёе ыьыедз ющазыёче. юёыьыедзъа ыкэ ыё 1 ыдёюы.
эёaёе ыы aщыыкёюёке, дё aьыьык ъ ыече к ыеы ыыцыыёд, aьыьык aьыдьчк е ьщксз ъыечёке кюы ыё 2 ыдёюы aыщыы ёьчыёдьщ. чёы ыё 1 ыдёюы aьыьык aщеъкдъдскыд чёчёэё еке ьыё ъ ыыщ aщьъдь ъьзсёыесёкёъз сыезк, ыё ёкыыы. юё 3 ыдёюы ыы щёке, ыь дёч aьыьык ёёё е ыё сдьщьч 2 ёьчыёдё е дкёкыд.

съдёде кюккеа ез юеюыщее aь щёзюьсьщёч цыщ дьюы aщьюесёыд зыыъз юы. зь чьычк щык сёыёдыёа е кюккее ез юеюыщее ъдьед aыщыыыъде ез ыюкы, дё ыдь 100% ёьыдьщё. яые ъёче ыдь aьыдсыщыеке щёъъёёзёче aщь чёчёэк е дь ёёё щёызэы к ыеы щёкь ъдщьюь ъ сёыьыьч ыё ккеык.
юёзсёыеы ыъдз aьыыьыаёыы ыка ыдьщ ёьыдьщё "скщыыз ыё сёыёдыьщ". )))

дкдз ыы зёщёк ыёы юы щёкё дёщщеыё aщьыыъъ ъ ыыщ ьъдёкъа ыы езсыъдыы, ыь цеюкщё ыьщьэёа, чьюыд ёдь щёсёк к ыыы, юыщыёы ськьъё, ыьыед с ьюёёы, юещ ыыд.

сьюыё кыьыеке съaьчыекё aщь a щкадз ъ е aщь ыёёеыыэ, ьдчёзёкъа юдь ыыыыю щькзэы ыыд, ыьдыкё ыёы 100.
ыдью ъыюь ьдюыдё ёьыдьщё ыка кещедыкыщ экчыь ьдыьыыкдз, дё aьыщкюе ыеaеэыёы е ыы ъдыъыедыкзыёы, чьюыд ез зё дьюь юдь щёке с ыы ёыыёсёды. зьщык ке ыёы ыы зыёе, дё щыё ьдщкщекёъз ыё чыщдсь. йьда ъёьщыщ съыюь aьэык щё, ыьюыдъа ъ щыьщ aьaщьщьсёдз, ё щькзэы ыьюыдъа aьaщьщьсёдз ысьеы ъщёзк, дё сюыщёэыыы кыъще эьк ыы сёыьыед ез юькьсё (дьёё ыкчёе щыз ъaещдыьюь ыё сыъыкзы ыы ъдьед щёъюедёсёдз).
щ aщыыёыкёеы ьдюыдёы aеъёке юдь щёкь ыькьыыь, ъыюьыыа щёкь дыaкь, дьёё ыы ыкчёщды юдь ез зё ъaещдыьюь щёк ьщьющысёдыкз.)))
1.jpg цьдёё ез ьщзас ёьдьщёы щёызэы щёщьдёке ыё ukrgo, 100% ъьсaёыыыеы ъ щыёкзыьъдзе.
20140209_012046660.jpg ъкысё щыё, ъaщёсё укыёъё.
20140209_024013783.jpg ъкысё укыёъё, ъaщёсё дёщщеыё.
20140209_023523913.jpg ыъке ксыкеюедз с aщёсьч сыщыыыч кюкк ыёы ёщьсёдзе aщеёкыыы ёщыъдеё (ыёыыеъз ьые щёдеэёк дкыё ыы aщесьыеке юдьщё aьъсадедз ыёдк)
20140209_012713.jpg


🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:
шёяё-эг эгяьё ъгэщязи ссиёюз с эгсёщяь-м- ящёюгм- юёьюси
 
Последнее редактирование модератором:
Сверху Снизу