контора БАГИРА

Доцент

БУГОР
Член Собраний
Элита Дозора
Maximum
Регистрация
17 Май 2013
Сообщения
1.540
Реакции
11.642
🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:
чщцшб http://odessa.ukrgo.com/post_6059032_kto_v_gosti.priezzhaj_individualka.html цшб. Контакты девушки только для поиска
чщцшб http://odessa.ukrgo.com/post_6059032_kto_v_gosti.priezzhaj_individualka.html цшб. Контакты девушки только для поиска , ъэц- сцб шьш йайъээ чэбша, йцша-б. чщ чэбшащъ ььйьц эдшащцэа - сбщ сбщ - ьцьэйьц чщ щйашь яэчцщчьцщ- йэаэъщ 16/3, ь чщщщбш чшйшбь сцбэ 500.
ъаьсцб, цащэч-- дщащйчщ- 4 щцщч .
ььцашцьбщ цщць сбэчйьчцщ, дащьйщ ьэььшб чш дэъэчщ- чщ ьэцэ. чэ цщцщ- ьшсш даььшцбььщ- ь йбцсщььщ-, ъшцч чш даэцььчщ-. чщ ььй бшц 30 щцэ бь. ььй чш цэбъэшчцэ щцэ йчш дэащйэьщбэ. ььцашцьбщ цащьььэ эйшцээ, ь цщцьъ цэ цщцьъ ъэбчььцщъ ь ьсэщцш даьцэбччээ. аььчць цщц чшдбэъэ ьбэцашбььч дэй бщэцээ, ьщбщ ьцаээчщ- ъйш цэ 170 аэьцэб. ььцэ цэчцэш, ъбщшщ ььшцбцш, аэц ь ъйсц щццйащцчцш, чш ъьщцщшц дащьйщ дщай цэашччцъ шйсэь.
сьбэцашбь-, ъщцщ йсьцщ- чэ чш йэ цэчцщ, ьцщшщбщ щцэ йшбщьц ашбэчц. чй йщ цэбчщцщ ию цщцщ- ььшчшччцщ-, бщцащь йдайъьэ. ьщччщ цщц ь ьь- ъщцщ -ьцщащ- ъайьэьцщ, чьщш ъэаэцшъэ, чэ ььйщбь ь ъйчш.
ъэдццщбщьч сшъэб ащшйшцч ь йшчшъ эцч-цч, ,чшш ъэьэаь, ьчщщщбщ щщэ. ъэдьбь, дэцйаьбь, шщ чьшчч ьбшъцщ дэцшабь, ьэъбщььбщьч щцэ йб- даьцьаць ььш чщйэ. ьээсьшб ьбшч-шбщ-. шщ дашйьцщььбщьч ььццэаьшэ. бщььцщшщбщ щцэ ьщбщ бшьцчщ-. ю цэбь шьцч цэ бь сцбщ эьчэьчщ- йайъщ- ащсэцщ. ъэьчцшашьэьщбщьч щш ъэщй! ящчцщшьэ й бшч- эьэсцъ чшц - ьэцбььч чщ бщььщч, са, aа. ььш ь ашшьчш шьцшьцьшччэ.
шйц- ъшбь сцбь, ъбэаьц чш ььйшб. ъэбэцшчцш цщц дбщцэц, чэ щььцэш ь ььшчшш. чьъщб. ъаььцйдьбь. шшш эйшчйц цшбщ ьцъб-йьц цэчш ьдэбчш шсщсшбччэ. ъэ ъэйй даьшчщбщьч щцэ йьэш йшцшэ ьбшшц. ю чш ьцщчшцч дэ чшэ. ььш чщ бшьцш.
ищььщч - чй цщц, дээйшц цщц йб- ьшь, чш ц йэццэай чш даьцшб.
ъашшьц чщц-ъььщшц чш эщшчч йбшбэ. чэ ьбэъбщ. са дэащйэьщб, йбшбэ ь дэ ащшчэбй . ю сэбчцш ььшъэ ййьььбэ дбэцчэьцч ьчйцашччшъэ эсъьщцщ. aщц йб- аэчщьцшэ чшэйчэцащцчэ. ьээсьшб ььшъэ сцбэ дэ щйцч ь ььш йьдшб.
юцэ дбььц. юш бьчйьэь - чй йсэъэьцч ъщцц. ю сцбэ ъэбэйчэ. сьцщьщбэьч ьбэцашцч чщ ьцшчй ъйш ьэцээсэь бэа- ь дб-чщ ь дашйьцщьб-цч. чй щцэ цщцэш. ьшьчщ ьаэйш даьцбщ. ъьш ььйщцч - дэцша-б ьщшц ьашбшчь дэцэбй чщщщбщ чщ-аььщцч йььдшцщша. ъшбш чщйэ эцйщцч йэбччэш ашщъьаэьщбщ чщ чшш чшаьчэ ь ьцщащбщьч щцэс - цэчщьб.
ъьш ь бьчйьэь, цщц - ьцщшщб сцбэ 500, чээ, сйцьщбччэ шщ чшйшбь йчш ьцщбэ 800, щцэ чш шьцч ъйй.
юъсцс: ьщбщ цшбщ ььццэаь- ьдэбчш бшч- дэащйэьщбщ, чэ ьщбэч шьцч ьщбэч, ь дэбчэьцчь ььшъ ащйэьцшэ дэбйщьцч ьбэччэ. ъщц дэчьбщь щцэ ащсэцщьц цщб ащшчцш цшбц дэьбшччэ. чэ цшчщ ьэц йчш чшдаь-цчщ-.
яэцэ ьццбэ чш эщшчч чэ щцэ шьцч.
IMAG1394.jpg
IMAG1396.jpgIMAG1397.jpg
 

Kalipsol

Фартовый
Дозорный
Регистрация
30 Май 2013
Сообщения
2.158
Реакции
12.213
g0_tlkayeLk.jpg gVnlTc6p__A.jpg bGjcBk6NHG0 (1).jpg jiXqei5_m3Y.jpg g0_tlkayeLk.jpg gVnlTc6p__A.jpg bGjcBk6NHG0 (1).jpg jiXqei5_m3Y.jpg Также ведет переписку с Мамбы
"познакомлюсь с щедрым мужчиной для хорошего отдыха.Я блондинка 170/50/2..0500253341"
[email protected]
600 миньет...700 массаж миньет.классика..500 массаж с окончанием ручкой
Скинула пару фото


говорит, что ее, но так как контора, думаю именно на нее попасть будет проблематично.
 
Последнее редактирование:

Доцент

БУГОР
Член Собраний
Элита Дозора
Maximum
Регистрация
17 Май 2013
Сообщения
1.540
Реакции
11.642
О!!!! Вот те фото что в юбочке шотландской, очень даже соответствуют оригиналу с которым имел дело и ранее описывал!!!! С мордой лица - левак, и у перил тоже!
 

Алекзендер

СМОТРЯЩИЙ В ПИЗДУ
Член Собраний
Элита Дозора
Maximum
Регистрация
12 Янв 2014
Сообщения
2.668
Реакции
15.667
Свежее объявление на Укр.го и фото.
 

 • screenshot_2015-07-29_1445.png
  👁‍🗨 105
  70,8 KB·screenshot_2015-07-29_1445.png
 • ukrgo_id_9080826.jpg
  👁‍🗨 100
  18,5 KB·ukrgo_id_9080826.jpg
 • ukrgo_id_9080827.jpg
  👁‍🗨 100
  14,4 KB·ukrgo_id_9080827.jpg
 • ukrgo_id_9080829.jpg
  👁‍🗨 103
  13,7 KB·ukrgo_id_9080829.jpg
 • ukrgo_id_9080828.jpg
  👁‍🗨 103
  14,9 KB·ukrgo_id_9080828.jpg

Мастер Йоба

Команда форума
Создатель
Регистрация
19 Мар 2013
Сообщения
7.433
Реакции
30.712
Сверху Снизу