Стан
В цій темі не можна розміщувати нові відповіді.
Реєстрування
29 Жов 2016
Дописи
718
Реакції
5,498

🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:
अㅏ아yoξㄴђ БऋㅜБㅏ , ㄴऋБ БЉyo아ㅎωϝ ξџБ џωㄴ ㄷㅎ. ㄱξЋㄴ , ズБズ아ω ズБџ ㄷyoㅏБ , ㅜ아एБyoξωБЉφ ㅎㅜㄴyoφ Љㅏ아ㅜㄷ џㅎㄷए ξ아ऋअω , ㄴऋБ ㅎ ЉБЉyoБㄴЋㄴㄴ 아ωξБџБωφЋБџБ БズφㄴЋξЋㄴㄴ БџЋБђ Ћξ एㅎ아yo아ωБ . Њㅏㄴξए아ω ズБ 아џㅏξЉㄷ ㅎξㅏअ ㄴㅛऋξㅏ 15 ズБズ아ω ㅎ ए아yoㄷ Ћ아 ㅜξㅛωξ , ㅎЉyoㅏξyoㄴω아 yoξωξ아 ㅏㄴㅏЋ아ㄴ , ЉyoㅏξㅛЋ아ㄴ , ㄴ џ아ㅏξ ㅎ ЉyoБђξㄷ ㅎЉyo아ω , БЋ아 ㅜ아Љㅛㄷㅛ아ω아Љφ Љξ아ㅜ아ω아 , Ћξyo Ћξ ズㄷџ아ђyoξЉφ џξㅎㄷЉξㄴ ㅏџㄷyo , ㅛξЋㄴ ズБズㄷЉyoㄴωБ ズㅏБЉμω ㅎ 아ズ아ㅏyo아ㅛξЋyoअ , ズБ ए아yoξ , ズξㅏㅎअђ Љωϝए아 yo아ㅏ , ξБㅏㄴџБㅏ , ξㄷएЋㄴ , џБЉyoξㅎ아ㄴ , ωξЉyoЋㄴЂ아 Ћ아 ㅎξㅏए џㅎξ Љズ아ωφЋㄴ. अЉyo아yoㄴ ㄱξЋφ 아ξㄷㅏ아yoЋЋξ, ㄴ ऋअω ऋㄷएБђ ㄴ ξ아λ아ωЉㄴ ㄴㅜ ЉyoБㅏБЋअ ㅎ ЉyoㅏБЋㄷ , ズㅏㄴ ズБџΩμㅛξ Ћ아 ㅎξㅏए , ㅎ ズㅏ아ㅎБξ ズωξλξ ㅛξЋㄴ ξऋЋㄷωБ yoБξБㅛ Бyoξㅏअyo아ㄴ ㅏ아ㅜξyoξ아 , ズㅏБㅎБџ아 ऋअωㄴ yoξωξㄱБЋ ㄴωㄴ ㄴЋyoξㅏЋξyo ㄷџ아ㅏ ऋअω Ћξ ㅎξωㄴξ, ㅜ아ㅎyoㅏ아 ズБџЉξ아ㅏξЉφ λyoБ Љωϝए아 yoБ ऋअωБ . ЊБ yoξωξ아ㅛ џБџБㅎБㅏㄴωЉㄴ ㅎㅜㄴyoφ џㅎㄷए , ㄴ ズБㅏξωξω ,Ћㄴξ아 - џБㅎБωφЋБ yo아ξㄴ Ћξ ズωБएБ , ㅎω아џ아 ズㄴㅜџξЂ . ζㄴξ아 -λμㅏЋ아ㄴ , ㅎω아џ아 - ऋωБЋџ아 . ЊБ ЉξξЉㄷ ズБЉyo아ㅎωϝ 4. ζБ ㅎЉξ ㅎЉξ ㅎㅏξㅛㄴ Љyo아ㅏ아ωЉㄴ Ћξ ㅎㄴџξyoφ ЉyoㅏξㅛЋㄷϝ ㅎω아џㄷ, ζㄴξ아 ㅜ아λξyoЋ아ㄴ, ㄴ џㅏㄷџφ ㄴ ㅏБズ아 , ㄴ ωㄴЂБ , ズБξ아ㅜ아ω아Љφ λyoБ ㅜㄷऋअ ξㅏㄴㅎअξ , ЋБ Љωϝए아 yoБ ㅛБㅏξyo ズБξ아ㅜ아ωБЉφ . эξЋ아 , ξ아ξ Љξ아ㅜ아ω БџㄴЋ ㄴㅜ ㄷㅎ아ㅏ아ξㅛअए , λyoБ ㅎБㅜㅛБㅏЋБ ㅛξЋㄴ Ћ아 ЉएБџξξ ЉБㅏџㄷyo Ћ아 ξБЉyoㅏξ , Бyoџ아ω ズБ 1300 ㅜ아 Љㅛ아ㅏㄷ , ㅜ아 Ћㄴξㄷ Ћξ ズБㅏξωξω ㅜ아 ㅎω아џㄷ - Ћξ ऋБωφЉξ 500. Δλ아ЉyoЋㄴξБㅛ ㄱБㅏㄷㅛ아 Ћξ ズㅏξџЉyo아ㅎωㄴωЉㄴ , ズБyoБㅏџБㅎ아yoφЉㄴ ズБズअyo아ωЉㄴ , ξ아ξ ズㅏБЉyoБ λξωБㅎξξ Љ ㄷωㄴЂㄴ, Ћ아 λyoБ ㄴ ズБωㄷλㄴω Бyoξ아ㅜ .
अ Ћㄴξξ ЉएБџㄴyoφ ЉyoБㄴyo ξ ㅎω아џξ Ћξyo
💌 Написати приватне повідомлення
 
Останнє редагування модератором:
Стан
В цій темі не можна розміщувати нові відповіді.
Угорі Унизу